Termes i Condicions

1. INTRODUCCIÓ

Les presents condicions generals d’ús del Lloc Web, regulen els termes i condicions d’accés i ús de www.mlautomobils.com, d’ara endavant el “Lloc Web”, propietat de ML Automòbils, amb domicili a Av Sant Antoni 44, local 1, la Massana AD400, Andorra i amb Nombre de comerç 925.020-F. L’usuari del Lloc Web haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del Lloc Web.
L’usuari, així com L’EMPRESA, propietària del Lloc Web, podran ser denominats conjuntament com les parts.
El sol accés a l’ús del Lloc Web, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d’ús. La posada a disposició i l’ús del Lloc Web s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d’ús del Lloc Web.

2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS:

Les presents condicions generals d’ús del Lloc Web, d’ara endavant “Condicions Generals d’Ús” regulen l’accés i la utilització del Lloc Web, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant el Lloc Web, bé per L’EMPRESA, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

3. MODIFICACIONS

L’EMPRESA es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús. En tot cas, es recomana consultar periòdicament les mateixes, ja que poden ser modificades.

4. INFORMACIÓ I SERVEIS:

Els usuaris poden accedir a través del Lloc Web a diferent tipus d’informació i serveis. L’EMPRESA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de la informació i serveis oferts des del lloc web. L’usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment L’EMPRESA pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol informació o servei. L’EMPRESA farà tots els esforços per intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat a la web. No obstant això, de vegades, per raons de manteniment, actualització, canvi d’ubicació, etc., podrà suposar la interrupció de l’accés a la Web.

5. DISPONIBILITAT DE LA INFORMACIÓ I SERVEIS DEL LLOC WEB:

L’EMPRESA no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de l’servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics.
En aquests casos, L’EMPRESA farà els seus millors esforços per retornar els serveis a la seva plena disponibilitat, així com, per notificar sobre la possible manca de disponibilitat dels mateixos. L’EMPRESA no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables a L’EMPRESA. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per L’EMPRESA però fabricats o facilitats per un tercer.
L’EMPRESA podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

6. RESPONSABILITAT DEL LLOC WEB:


Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, L’EMPRESA no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis del Lloc Web.
En tot cas, L’EMPRESA queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de L’EMPRESA. Tota responsabilitat serà de l’tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.

7. OBLIGACIONS L’USUARI

L’usuari haurà de respectar en tot moment les presents Condicions Generals d’Ús. De forma expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el lloc web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.
L’usuari s’obliga, en aquells casos que se li sol·liciten dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’usuari accepta que la utilització del Lloc Web serà efectuada amb fins estrictament personals, privats i particulars. L’usuari no podrà utilitzar el Lloc Web per a activitats contràries a la llei, la moral i l’ordre públic, així com, per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers.
Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i / o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial.
L’usuari no podrà utilitzar el Lloc Web per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.
L’usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemne a L’EMPRESA per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front L’EMPRESA com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions contingudes en el present document.

8. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La informació o dades personals que faciliti l’usuari seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privacitat inclosa en aquest lloc web.

9. enllaços a altres llocs WEB

L’EMPRESA no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen és exclusivament la d’informar a l’Client sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les Serveis oferts pel Portal. L’EMPRESA no serà en cap cas responsable el resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels clients als mateixos. Els Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa L’EMPRESA no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles en el Lloc Web corresponen exclusivament a L’EMPRESA o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (links) a qualsevol element integrant del Lloc Web sense l’autorització de L’EMPRESA, sempre que no siguin a un apartat del Lloc web que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estigui restringit.
En qualsevol cas, L’EMPRESA es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. L’EMPRESA no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detall en les presents Condicions Generals d’Ús.

11. LLEI, JURISDICCIÓ COMPETENT I NOTIFICACIONS

Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis d’Andorra. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals del territori andorrà, mitjançant correu electrònic a info@mlautomobils.com. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’Usuari vulgui efectuar a L’EMPRESA titular d’aquest lloc web, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes a l’adreça info@mlautomobils.com